Partnerství

Mezinárodní spolupráce naší školy

Spolupráce ZŠ Loket s Regelschule Bad Köstritz (SRN)

Základní škola Loket a Regelschule Bad Köstritz zahájily v roce 2008 vzájemnou spolupráci. V rámci této spolupráce jsou organizována jak setkání učitelů, tak setkání žáků obou škol. Žákům se tak naskytne příležitost zdokonalit se v cizím jazyce, navázat nové kontakty a přátelství, poznat region partnerské země, její zvláštnosti, zvyky a kulturu, rozvíjet mezilidské vztahy, především vzájemnou toleranci a solidaritu. Učitelé ocení možnost předat si zkušenosti, proniknout do vzdělávacího systému jiné země či najít novou inspiraci pro svou výchovně vzdělávací činnost.
Spolupráce mezi školami byla zahájena vzájemným setkáním učitelů a ředitelů škol. V září 2008 navštívila koordinátorka projektu za německou stranu, paní Katrin Mehlhorn, Základní školu Loket a společně s koordinátorkou projektu za českou stranu Mgr. Ivetou Hamplovou upřesnily oblasti spolupráce. V listopadu 2008 pak skupina českých učitelů s ředitelkou Základní školy Loket Mgr. Gertou Míkovou navštívila Regelschule v Bad Köstritz. Při této návštěvě se setkali jak ředitelé, tak učitelé obou škol. Čeští učitelé měli možnost prohlédnout si školní prostory, seznámit se se školským systémem Spolkové země Durynsko, hospitovat při výuce a poznat další vzdělávací zařízení v nejbližším okolí. Dojmy z této návštěvy byly velmi pozitivní. Setkání proběhlo ve vstřícné a přátelské atmosféře.
Spolupráce mezi žáky byla zahájena taktéž na podzim tohoto školního roku, nejdříve formou dopisování.
V posledním čtvrtletí školního roku 2008 – 2009 byl realizován projekt výměnných pobytů žáků „Společnou tvorbou k vzájemnému poznávání a porozumění“. Do projektu se zapojilo 10 žáků z Bad Köstritz a 10 žáků ze Základní školy Loket. Žáci se společně zapojovali do různých aktivit, které je měly vést ke vzájemné komunikaci a spolupráci.
První výměnný pobyt se uskutečnil od 20. května do 23. května v Lokti. Němečtí hosté přijeli ve středu 20. května v odpoledních hodinách. Večer tentýž den jsme zorganizovali první setkání žáků, kde se navzájem představili, a to i netradičně, formou různých seznamovacích her. Následovala společná večeře a prohlídka školní budovy. Komunikaci provázela zpočátku nesmělost a stydlivost.

Druhý den byl zcela věnován poznávání města Lokte a jeho blízkého okolí. Žáci ZŠ Loket provedli žáky z Bad Köstritz městem a ukázali jim jeho památky. Poté následovala velmi zajímavá prohlídka Muzea knižní vazby s poutavou přednáškou o historii vázání knih a prohlídkou exponátů.
V dopoledních hodinách naše hosty přivítal v Lokti na radnici starosta města pan Jaroslav Hlavsa. Poslední zastávkou při procházce městem byl samozřejmě hrad Loket. Po společném obědě a krátkém odpočinku byla na programu pěší turistika na Svatošské skály. Chvíle tam zpříjemnilo pěkné počasí, odpočinek a malé občerstvení na místě. Zbyl i čas na společné foto.
Cesta zpět utíkala rychleji. Z dětí konečně začala opadat tréma a objevovaly se i první náznaky spontánní komunikace. Po zasloužené společné večeři zbyly ještě síly ke sportování – všichni šli hrát fotbal, volejbal a basketbal na hřiště do Sportovní ulice.
Druhý den byl pro žáky zcela tvořivý a komunikační. Ve smíšených skupinách se museli dorozumět a uvařit vybraná tradiční jídla německé a české kuchyně. Žáci si tak vyzkoušeli tradiční durynský koláč, německý eintopf, české ovocné knedlíky a škubánky. V odpoledních hodinách na ně čekala ve své dílně paní Lieblová, pod jejímž vedením si vyzkoušeli svázat a dále dotvořit vlastní poznámkovou knížku.
A jaký by to byl závěr pobytu bez společného posezení! Počasí přálo, a tak nic nebránilo tomu, aby se rozdělal oheň a opekly vuřty. Po náročném dni obzvlášť chutnaly!
V sobotu 23. května 2009 se žáci museli rozloučit. Děti z Bad Köstritz čekal návrat domů. Odloučení však nebude nadlouho, neboť již 21. června vyrážejí na výměnný pobyt do Bad Köstritz žáci ZŠ Loket. Na opětovné setkání se velmi těší.

Poděkování patří všem, kteří pomohli Základní škole Loket projekt realizovat – městu Loket, panu Neudertovi, Novotnému, Hejnovi a Davidovi, kteří projekt taktéž finančně podpořili, a paní Hadravové a Lieblové. Významný podíl na realizaci celého projektu nese taktéž Česko-německý fond budoucnosti, od nějž škola získala grant.

Mgr.I.Hamplová

 

 2013

Žáci z Bad Köstritz týden v Lokti

V měsíci dubnu jsme již popáté přivítali v loketské základní škole žáky a učitele ze Základní školy Hans Settegast v Bad Köstritz a vstoupili tak do dalšího roku vzájemné spolupráce a partnerství. Deset německých žáků přijelo se svými učiteli do Lokte, aby se seznámili s naším krajem, s našimi zvyky, způsobem života, aby poznali kulturní i přírodní památky naší země a v neposlední řadě aby navázali nová přátelství s námi – žáky a učiteli ze Základní školy Loket.

Program letošních výměnných pobytů je přizpůsoben tématu „Přírodu poznávat, přírodu prožívat“ a je finančně podporován Česko-německým fondem budoucnosti, Základní školou Loket, Regelschule Hans Settegast, durynským ministerstvem kultury a městem Bad Köstritz.

V den příjezdu jsme hosty přivítali v loketské škole a ukázali jim školní budovu. Po společenských hrách, které nám pomohly seznámit se, následovala turistická procházka historickým centrem našeho města, kterou paní učitelka Mgr.A.Zichová obohatila o zajímavé informace z historie města.

Druhý den patřil jen a jen přírodě. Společně jsme vyjeli do zooparku v Chomutově, kde jsme měli možnost nejen zhlédnout nejrůznější zvířata, ale mohli jsme je i nakrmit. Na mls si tak přišli lachtani, velbloudi i zubři. Velmi dobrodružná byla především safari jízda. Ke stádům nejrůznějších „kopytníků“ jsme se dostali opravdu velmi blízko! Závěr našeho pobytu v zooparku patřil hospodářským zvířatům. Návštěvou tamního skanzenu jsme se vrátili zpět do minulosti, do dob našich předků, a poznali, jak blízko lidé a zvířata tehdy vedle sebe žili.

Ve středečních ranních hodinách před výšlapem do přírody dostali němečtí hosté možnost poznat, jak se u nás vyučuje. Dvě vyučovací hodiny byli přítomni vyučování a sledovali výkony svých českých vrstevníků. Po hospitacích jsme všichni vyrazili objevovat v našem nejbližším okolí jaro. Ve skupinách a s fotoaparátem jsme se vydali různými směry jaru na stopě. Fotili jsme vše, co právě kvetlo, pučelo či se nějak hýbalo. Přitom jsme ušli i nějaký ten kilometr. V odpoledních hodinách jsme pak fotomateriál zpracovávali na počítačích do poutavých prezentací.

Nejvíce jsme se však těšili na čtvrtek. To jsme vyjeli do Prahy. Prošli jsme ji a prohlédli si ty nejcennější památky a památná místa našeho hlavního města – Pražský hrad, Chrám sv. Víta, Karlův most, Malou Stranu, Staroměstské náměstí s orlojem a v neposlední řadě Václavské náměstí. Nemohli jsme vynechat krátký pobyt v nákupním středisku a nějaký ten hlt ve „fast foodu“ – ke spokojenosti nás všech.

Pátek znamenal pro německé hosty návrat domů. Obdarovali jsme je suvenýry, vyprovodili je na vlakové nádraží, předali si kontakty a rozloučili se. Brzy se však opět všichni setkáme, neboť již poslední květnový týden za nimi vyrazíme do německého Bad Köstritz. Zvědavi, plni očekávání se už moc těšíme.

Mgr.I.Hamplová

 

 2011

Setkání s žáky z Bad Köstritz 

V měsíci dubnu pozvala Základní škola Loket na několikadenní pobyt do Lokte žáky z německé Regelschule Hans Settegast v Bad Köstritz, a to v rámci projektu Místo, kde žijeme a pracujeme. Pokračuje tak již třetím rokem vzájemná spolupráce mezi oběma školami, především formou výměnných pobytů žáků. Ty jsou zaměřeny na poznávání regionů, ve kterých žáci žijí, na společnou kreativní tvorbu a na rozvoj komunikačních dovedností v cizích jazycích. Projekt Místo, kde žijeme a pracujeme, je realizován díky finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti, města Lokte, Základní školy Loket a řady sponzorů z německé strany.
Žáci z Bad Köstritz pobyli v Lokti od 6. do 9. dubna. Poté, co byli němečtí hosté přivítáni v Základní škole Loket, se účastníci projektu vzájemně seznámili, společně povečeřeli a v závěru dne si prohlédli město Loket.
Výměnné pobyty jsou v tomto školním roce tematicky zaměřeny mimo jiné i na volbu povolání. Do projektu jsou zapojeni žáci 9. ročníků. Ti mají poznat regiony po stránce pracovních příležitostí. Čtvrteční program byl proto zaměřen na prohlídku některých závodů v blízkém okolí, následovalo zpracování prezentací o výrobě a produktech. Žáci pracovali ve skupinách, dorozumívali se v anglickém a německém jazyce. Večer byl věnován zábavě, soupeřilo se v bowlingu.
V pátek jsme společně navštívili zámek Bečov, prohlédli si jeho interiéry a relikviář sv. Maura. Po prohlídce následovala turistická vycházka na Šibeniční vrch. V odpoledních hodinách jsme zhlédli vypracované prezentace.
V sobotu v dopoledních hodinách jsme hosty doprovodili na nádraží a rozloučili se s nimi. Není to však rozloučení nadlouho, neboť již v květnu odjíždějí naši žáci na výměnný pobyt do Bad Köstritz. Všichni se už moc těšíme.

 Mgr.I.Hamplová

 

2010 

SETKÁNÍ S ŽÁKY Z BAD KÖSTRITZ

V březnu tohoto roku pozvala Základní škola Loket na několikadenní pobyt do Lokte žáky z německé Regelschule Hans Settegast v Bad Köstritz, a to v rámci projektu Společně za poznáním. Pokračuje tak již druhým rokem vzájemná spolupráce mezi oběma školami, především formou výměnných pobytů žáků. Ty jsou zaměřeny na poznávání regionů, ve kterých žáci žijí, na společnou kreativní tvorbu a na rozvoj komunikačních dovedností v cizích jazycích. Projekt Společně za poznáním je realizován díky finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti, města Lokte, Základní školy Loket a řady sponzorů z německé strany.
Žáci z Bad Köstritz přijeli do Lokte ve středu 17.3.2010 v odpoledních hodinách. Doprovázeli je učitelky Katrin Mehlhorn, Iris Bösenberg a ředitel školy Hans Bösenberg. Hosty přivítalo vedení Základní školy Loket, Mgr. Gerta Míková a Mgr. Iveta Hamplová, společně s dalšími učitelkami zapojenými do projektu, Mgr. Alenou Zichovou a Radkou Jarošovou.
Poté se žáci navzájem představili a seznámili, společně povečeřeli a zhlédli film o Karlových Varech. To proto, že předmětem poznání se tentokrát stalo město Karlovy Vary. Tam jsme odjeli ve čtvrtek 18.3. Zde se žáci rozdělili do dvojic, neboť měli společně najít všechny léčivé prameny v centru města, shromáždit o nich informace a pořídit fotodokumentaci.
Vedli si výborně. Komunikovali v němčině a angličtině, velmi dobře spolupracovali. Úkol splnili bravurně, všem skupinám se podařilo prameny v centru města podle mapy najít a získat potřebné informace.
Nevynechali jsme ani tzv. třináctý pramen Karlových Var – becherovku. Během exkurze ve firmě Jan Becher jsme si prohlédli muzeum, dozvěděli se mnoho zajímavostí o této firmě a zhlédli dokumentární film o jejím vývoji až po současnost.
Zážitkem byla bezesporu jízda lanovou dráhou na rozhlednu Diana, kde se nám díky pěknému počasí otevřel široký rozhled do kraje, jak na Slavkovský les a hřebeny Krušných hor, tak na město samotné. Krátkou turistickou procházkou karlovarskými lesními vycházkovými okruhy jsme ukončili návštěvu lázeňského města. Do Lokte jsme dorazili již značně unaveni, avšak plni nových zážitků. Po společné večeři se pak už jen odpočívalo.
V pátek 19.3. byl program zaměřen na společnou kreativní tvorbu. Němečtí žáci a učitelé měli možnost se jednu vyučovací hodinu účastnit výuky, hospitovat. Dopoledne pak pod vedením paní Jany Lieblové žáci společně vyráběli hrnky z keramiky. O tom, že se jim povedly, není pochyb. Mají tak na setkání pěknou památku. V odpoledních hodinách se všichni sešli v počítačové učebně, aby ve skupinách zpracovali shromážděné materiály z Karlových Var a vytvořili prezentaci o léčivých pramenech. Tu pak představili svým učitelům a spolužákům.
Páteční večer byl vyhrazen zábavě. S německými dětmi měli možnost setkat se i další žáci naší školy, kteří o setkání projevili zájem. Ti si tak mohli nejen ověřit své jazykové znalosti, ale zároveň se i příjemně pobavit a zatancovat si.
V sobotu v dopoledních hodinách jsme hosty z Bad Köstritz doprovodili na nádraží a rozloučili se s nimi. Není to však rozloučení na dlouho, neboť již koncem dubna odjíždějí naši žáci na výměnný pobyt do Bad Köstritz. Všichni se už moc těšíme.

Mgr. Iveta Hamplová

 

VÝMĚNNÝ POBYT V BAD KÖSTRITZ

V měsíci dubnu odjelo 10 žáků Základní školy Loket s pedagogickým doprovodem na čtyřdenní výměnný pobyt do německého Bad Köstritz. Realizovala se tak druhá část projektu Společně za poznáním, na jehož financování se podílel Česko-německý fond budoucnosti, město Loket, ZŠ Loket, Euroregio Egrensis, Regelschule Bad Köstritz a další sponzoři.
Všichni jsme se do Německa těšili, obzvlášť na opětovné setkání se všemi těmi, kteří byli zapojeni do projektu a již v březnu nás navštívili v Lokti.
Do Bad Köstritz jsme vyjeli vlakem. Na tamním nádraží na nás již žáci s učiteli čekali, aby nám pomohli s bagáží. Doprovodili nás do školy, kde jsme se ubytovali. Odpoledne po krátkém odpočinku jsme se všichni sešli u společenských her. Všichni se dobře bavili. Večer jsme měli možnost zhlédnout trénink tanečního souboru, s nímž jsme si dokonce i zatancovali.
Čtvrtek byl velmi kreativním dnem. Nejprve jsme dostali možnost hospitovat při výuce a poznat, jak se v Německu vyučuje. Účastnili jsme se hodin matematiky a anglického jazyka. V odpoledních hodinách se již pracovalo ve smíšených skupinách. Úkolem bylo ve fotografii co nejlépe zachytit jaro, probouzející se přírodu a vytvořit zajímavou prezentaci doplněnou verši či textem. Aktivita se nazývala „Fotosafari“. Za probouzejícím se jarem jsme vyrazili do tamního městského parku.
Odpoledne jsme pak materiál zpracovávali, vytvářeli zajímavé prezentace na počítačích v počítačové učebně. Volné chvilky jsme vyplňovali hraním stolního tenisu a stolního fotbalu.
Zajímavá byla pro nás prohlídka místního pivovaru, kam jsme zavítali odpoledne. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o výrobě piva, o tradici pivovaru, prohlédli jsme si provoz. Večer jsme společně grilovali, pochutnávali si na grilované klobáse a dobře se při tom bavili.
Páteční den pro nás začal opět hospitacemi. V hodinách jsme však nejen seděli a nečinně hleděli, ba naopak! Do výuky jsme se zapojili a s žáky jsme společně vypracovávali zadané úkoly. Po hospitacích jsme prezentovali naše práce „Fotosafari“ aneb Jaro ve fotografii. Na naše prezentace se přišli podívat i žáci 10. ročníku Regeschule Bad Köstritz.
Na páteční odpoledne jsme se obzvlášť těšili. Vyrazili jsme na výlet do Jeny, kde jsme navštívili planetárium. Hodinový výlet do vesmíru byl úžasný – skutečný zážitek! Hudbou doprovázený let do kosmu, přibližující se kosmická obloha, vzdalující se zeměkoule, otevírající se vesmír, záběry na Zemi a ostatní planety a kosmická tělesa – to vše nás ohromilo. Připadali jsme si jako opravdoví kosmonauti. Do Bad Köstritz jsme se vrátili večer plni dojmů a neopakovatelných zážitků.
Čas neúprosně ubíhal, a tak sotva jsme se nadáli, byla tu sobota a s ní i čas odjezdu. Na společně strávené chvíle budeme určitě dlouho vzpomínat. Navázali jsme nové kontakty, poznali nová místa, ověřili si, jak se dokážeme dorozumět v cizím jazyce, kterému se několik let učíme.
Děkujeme badköstritzským žákům a učitelům za pohostinnost, se kterou nás přivítali, za příjemnou a velmi přátelskou atmosféru, kterou nám vytvořili, a za péči a starostlivost, kterou nám věnovali.
Poděkování patří i učitelům loketské základní školy, kteří pomohli výměnné pobyty uskutečnit a svým úsilím zabezpečili klidný, radostný a bezpečný průběh všech aktivit.
Projekt Společně za poznáním určitě splnil svá očekávání a již nyní se jak učitelé, tak žáci těší na další spolupráci v novém školním roce 2010/2011.

Mgr. Iveta Hamplová

 2009

NÁVŠTĚVA UČITELŮ Z BAD KÖSTRITZ

O spolupráci ZŠ Loket a Regelschule „Hans Settegast“ Bad Köstritz jsme vás rovněž informovali už v loňském roce. Vloni také proběhly vzájemné výměnné pobyty, kdy v Lokti pobývalo několik žáků z Německa se svými učiteli a poté zase naši žáci a pedagogové odjeli do Bad Köstritz.
Letos ve dnech 11. a 12. října nás navštívilo pět učitelů (1 muž a 4 ženy) z naší německé partnerské školy. Samozřejmě jsme si pro ně připravili zajímavý program, aby co nejvíce poznali naši školu i Loket a jeho okolí.
Neděli vyplnili především poznáváním okolí. Společně s loketskými učiteli si prohlédli město Loket a hrad. Poté se vydali do Královského Poříčí. Zhlédli statek Bernard a všichni společně poseděli při výborné večeři právě v restauraci na statku.
V pondělí pak němečtí pedagogové zavítali do školy. Zajímalo je vybavení učeben v obou školních budovách i průběh výuky některých předmětů. Vybavení je vskutku nadchlo a během hospitací v hodinách diskutovali a vzájemně si vyměňovali zkušenosti. Byli se podívat na hodině matematiky v 6. ročníku, kde žáci pracovali s interaktivní tabulí. Osmáci je zase během hodiny ´oslňovali´svou schopností komunikovat v německém a anglickém jazyce.
Během pobytu našich německých kolegů se plánovaly a připravovaly i další výměnné pobyty žáků. Spolupráce se rozjela opravdu slibně, na čemž má lví podíl zejména paní učitelka Iveta Hamplová, a všichni, žáci i dospělí, se těší na její pokračování.

Sepsala: Mgr. Lucie Žippaiová

 

2008

Výměnný pobyt v Bad Köstritz

V rámci spolupráce ZŠ Loket se Základní školou Regelschule Hans Settegast se 10 loketských žáků zúčastnilo v červnu roku 2008 čtyřdenního výměnného pobytu v německém Bad Köstritz. Do Německa vyjeli žáci 8. a 9. ročníku, kteří se již několik let učí německému jazyku – Daniel Čepelák, Matěj Volný, Václav Dragoun, Miroslav Fronk, František Horvát, Denisa Prágerová, Dominika Illéšová, Jana a Šárka Petrusovy a Iveta Nykodýmová. Dostali tak jedinečnou možnost navštívit cizí zemi a komunikovat v cizím jazyce.
Němečtí partneři naše žáky srdečně přivítali a připravili pro ně bohatý program. V den příjezdu (neděle 21.6.2009) si měli možnost prohlédnout školní budovu, městečko Bad Köstritz a společně s badköstritzskými žáky si vyzkoušeli hru na pro nás zatím neznámý hudební nástroj boomwharckers.
Druhý den si společně „vyšlápli“ do nedalekého města Gery. Turistická vycházka připomínala spíše rychlý turistický pochod. Za krátký čas a za nepříjemného počasí děti statečně ušly pěkných pár kilometrů. Největší odměnou za vynaložené úsilí jim pak bylo nakupování v obchodním domě. Po návratu z Gery (zpět se jelo vlakem) a vynikajícím obědě se pod vedením paní učitelky Iris Bösenbergové čeští a němečtí žáci dali do nácviku hudebního programu pro seniory. Nacvičovala se dvě taneční čísla a hra na nástroj boomwharckers. V odpoledních hodinách žáky očekával na radnici starosta městečka Bad Köstritz, aby nás všechny přivítal, ocenil význam mezinárodní spolupráce škol a popřál nám v naší spolupráci hodně úspěchů. Každý žák obdržel malý dárek v podobě upomínkových předmětů. Po přivítání na radnici měli žáci možnost zhlédnout zajímavou expozici hudebních nástrojů v místním muzeu. Příjemný, společně strávený den uzavřelo společné večerní grilování, které doprovázely společné – především hudební aktivity.

Naše návštěva vyvrcholila v úterý 23.6., a to nácvikem a následným vystoupením loketských a badköstritzských žáků v místním domově pro seniory. Seniorům se společně připravený hudební program moc líbil. Byli velmi dojati a za odměnu za věnovanou pozornost a potěšení zazpívali žáků také oni.
Loketským žákům se pobyt v Bad Köstritz velmi líbil, navázali nové kontakty, poznali jinou zemi, obohatili se o nová poznání.

Středa 24.6. však pro loketské žáky znamenala opět balit kufry, poděkovat za pohostinnost a příjemný společně strávený čas a rozloučit se. Badköstritzští žáci a učitelé nás obdarovali pěknými dárky, doprovodili na nádraží a pomohli se zavazadly. Loučení nebylo na dlouho, věděli jsme, že se v novém školním roce uvidíme a společně podnikneme zase něco zajímavého.
K tomu, aby se mohly takovéto projekty realizovat, je nutná jednak finanční podpora, jednak vůle učitelů se do práce v projektu zapojit. Poděkování patří proto všem, kteří na projekt přispěli jak finančně (Česko-německý fond budoucnosti, město Loket, Základní škola Loket, Regelschule Hans Settegast a sponzoři), tak svou přímou účastí v projektu, pomocí při organizaci a jeho uskutečnění. Na realizaci projektu Společnou cestou k vzájemnému poznávání a porozumění pracovali za ZŠ Loket učitelé Mgr. I.Hamplová, R.Jarošová, V.Kalianková, J.Anselm, za Regelschule Bad Köstritz K.Mehlhorn, Iris Bösenberg a A. Becker.

Mgr. I.Hamplová

Copyright © 2014-2021 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com