Pokyny pro práci se žáky s SPU

Třídní učitel

 • zprávy z vyšetření žáka v poradenském zařízení adresované škole předá sekretariát školy výchovnému poradci a třídnímu učiteli
 • zprávy z vyšetření doručené zákonným zástupcem třídnímu učiteli předá tř. učitel výchovnému poradci
 • v obou případech seznámí tř. učitel ostatní vyučující se závěry vyšetření (vše v souladu se zákonem č. 101/2000Sb, o ochraně osobních údajů)
 • třídní učitel se v osobním pohovoru se zákonným zástupcem, žákem a příslušnými vyučujícími domluví na další spolupráci a na další organizaci práce
 • vést zápisy z jednání se zákonnými zástupci a archivovat je v katalogovém listu

Vyučující

 • se žákem pracovat na základě vyhlášky č. 73 a metodického pokynu č.j. 13 711/2001.24
 • se žákem pracovat na základě doporučení a pokynů zprávy z vyšetření příslušného poradenského zařízení
 • úzce spolupracovat s výchovným poradcem a s odborníky v poradenských zařízeních
 • nedovolit žákovi ani zákonnému zástupci zneužívat poruchu
 • založit portfolio s pracemi žáka

Hlavní oblasti činnosti vyučujících (v součinnosti s konkrétní zprávou poradenského zařízení) Čtení a) nečíst dlouhé texty, preferovat kratší úseky b) opakovaně se přesvědčovat, zda žák textu porozuměl – nejen ČJ c) omezit mimočítankovou četbu d) v žádném případě žáka neztrapňovat, vytvořit uvolněnou atmosféru

2Psaní a) tolerovat specifickou chybovost b) tolerovat neupravené písmo, avšak vyžadovat úpravu – vedení sešitů, zápisky.. c) omezit psaní diktátů na nutnou normu d) zbytečně nepřepisovat texty e) umožnit alternativní formy vedení sešitů – kopírování, domácí přepisování… f) preferovat doplňovací cvičení g) omezovat práci na čas – přidat čas h) domácí úkoly možno zadávat v kratším rozsahu i) umožnit pracovat s reedukačními pomůckami j) ověřovat porozumění textu k) v cizím jazyce vyžadovat jen nezbytně nutný písemný projev l) v opravě uvést správné řešení

Ústní projev a) upřednostňovat před písemným projevem žáka b) k přípravě jazykového projevu dát žákovi dostatek času c) při zkoušení využívat v hojné míře pomůcek, poskytnout delší čas na přípravu odpovědí d) dle možností omezit referáty

Počítání a) opakování základních numerických operací b) používání názorných pomůcek – kalkulačka, přehledy učiva… c) upřednostňovat zákl. matematické učivo d) hodnotit vypracované

Hodnocení a klasifikace

 • při klasifikaci vycházet z pokynů MŠMT o klasifikaci žáků s SPU, č.j. 13 711/2001-24
 • preferovat ústní hodnocení
 • přihlížet k míře SPU
 • hodnotit snahu a aktivitu žáka
 • hodnotit to, co žák umí
 • možno využít slovního hodnocení – na základě žádosti rodičů a doporučení poradenského zařízení

Zákonný zástupce

 • nutnost aktivní, účinné a vstřícné spolupráce se školou
 • seznámit se podrobně s výsledky vyšetření
 • domluvit si termíny pravidelných schůzek ve škole
 • omezit mimoškolní aktivity, které negativně ovlivňují školní práci
 • umožnit rozvoj mimoškolních aktivit, které kompenzují školní neúspěch
 • seznámit se s pomocí ze strany školy
 • každý den přísně kontrolovat domácí přípravu svého dítěte
 • dodržovat denní režim
 • aktivně spolupracovat s odborníky – dodržovat termíny kontrolních vyšetření, ANP…
 • spolupracovat s třídním učitelem, vyučujícími a výchovným poradcem
 • využívat konzultačních hodin popř. doučování
 • aktivně pomáhat svému dítěti při odstraňování výukových obtíží

Copyright © 2014-2021 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com