Tvořivá škola

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOKET, OKRES SOKOLOV

Čtení a psaní může být i zábava

Čtení a psaní, postrach nejednoho školáka, může být i zábava. Jak je to možné? Například s projektem Tvořivá škola – Čtení a psaní s porozuměním, jehož partnerskou školou je i naše Základní škola v Lokti. S pomocí efektivních postupů, pomůcek si zde děti osvojují dovednost číst a psát správně, bez chyb, plynule a především s porozuměním. Je to velmi důležité pro následnou práci žáků ve všech dalších ročnících a předmětech.
Jak je to vlastně s rozvojem čtenářských dovedností? Vztah ke čtení se u dětí utváří již v raném dětství. Nejvíce je přitom ovlivňuje postoj rodičů ke čtení. Úkolem školy je pak naučit děti správné technice čtení. Existují v podstatě tři základní metody výuky čtení. Genetická, globální a nejčastěji používaná metoda analyticko-syntetická tzv. slabikovací. V rámci projektu je tato metoda aplikována především formou aktivních činnostních postupů. Běžné jsou ale také další způsoby výuky jako skupinová práce, krátké projekty nebo vybrané postupy metody genetické. Např. didaktické hádanky typu: „Je to hodně stromů a je to l – e – s. Co je to?“, patří mezi oblíbené aktivity v 1. ročníku.
Analyticko-syntetická metoda vychází ze skutečnosti, že první slůvka dětí jsou slabiky, např.: pá, pá; má – ma, pa – ci. Metoda je doplněna moderními učebnicemi, efektivními pomůckami a činnostními postupy učení, které umožňují aktivní zapojení všech žáků do výuky všemi smysly. Jedná se o v praxi ověřený styl výuky, který staví na zkušenostech českých učitelů. Kromě nových postupů a metodických materiálů je jednou z novinek také interaktivní tabule, která umožňuje výrazně zvýšit motivaci žáků k učení.
Aktivní styl výuky čtení a psaní si pochvalují nejen učitelé, ale především rodiče. Odpadá složitá domácí příprava. Všemu podstatnému se naučí žáci ve škole. Stačí, když prvňáčci doma každý den několik minut procvičují to, co již umí a výsledky jsou vynikající. „Čtení s porozuměním považuji za jeden ze základních předpokladů úspěšného školního vývoje všech žáků,“ dodává k tomu Eva Herdová, učitelka a zároveň metodička Tvořivé školy.
Projekt Tvořivá škola – Čtení a psaní s porozuměním byl podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Od školního roku 2009/2010 se naše škola zapojila do dalšího vzdělávání učitelů, realizací seminářů organizovaných Sdružením pedagogů a škol se základním vzděláváním Tvořivá škola.
Vzdělávací cykly jsou realizovány formou 4 -6 odpoledních nebo sobotních metodicko – praktických seminářů a jsou doplněny ukázkovou hodinou nebo promítáním metodického filmu.
Lektorky kurzů: Mgr. Lucie Procházková, Helena Škopková, Lenka Šumberová, Mgr. Zdena Prachová a Mgr. Eva Herdová.
Jednotlivé kurzy jsou zaměřené na aplikaci forem činnostního učení v hodinách matematiky, českého jazyka a čtení, anglického jazyka, prvouky a přírodovědy.
Kurzy jsou akreditované MŠMT ČR a absolventi kurzů obdrží Osvědčení o absolvování.
Vzdělávání probíhá v prostorách Základní školy Loket v Radniční ulici. Přesné datum, čas a místo zahájení vzdělávací akce je vždy zveřejněna na webových stránkách Tvořivé školy (www.tvorivaskola.cz), odkaz Vzdělávací akce – kurzy, kde najdete přehled kurzů pořádaných ve Vašem kraji a on-line přihlášky.

 

 

Projekt Tvořivá škola – čtení a psaní s porozuměním

Naše základní škola se stala jednou z 18 škol zapojených do celostátního projektu „Tvořivá škola – Čtení a psaní s porozuměním“. Smyslem projektu je, aby naši žáci byli vzděláváni moderními metodami čtení a psaní s porozuměním, s pomocí efektivních pomůcek a vhodnými přístupy v souladu se svými potřebami a schopnostmi. Měli by si tak osvojit dovednost číst plynule a s porozuměním, ale také získat kladný vztah ke čtení a k celoživotnímu vzdělávání.
Pomocí nových metod bude žákům již od 1.ročníku umožněno průběžně rozvíjet jejich čtenářské dovednosti. Znamená to, že budou číst správně bez chyb, číst slova napoprvé, plynule bez slabikování, výrazně a s porozuměním textu s důrazem na správná slova a správně řazenými pauzami. Důraz je přitom kladen především na metody, které umožňují aktivní zapojení všech žáků do výuky.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací o projektu naleznete na www.tvorivaskola.cz.

Začátky reformy školství u nás na škole:

  • od roku 1997 program Začít spolu
  • od roku 2001 program Tvořivá škola a prvky programu Začít spolu
  • od roku 2003 se škola přihlašuje do sítě Tvořivých škol a stává se jedním z partnerů spolupracujících na realizaci projektu Modelový školní vzdělávací program Tvořivá škola
  • postupně od roku 2000 škola vysílá své pedagogické pracovníky na vzdělávací akce Tvořivé školy, pořádá ukázkové hodiny činnostního učení a začíná používat učebnice, pracovní sešity a pomůcky vytvořené pro činnostní učení
  • spolupracuje s lektory jiných škol ( Chodov, Horní Slavkov, jazyková škola Sokolov)
  • seznamuje rodiče s programem a s metodami na základě konkrétních činností, např. na třídních schůzkách, formou ukázkových hodin pro rodiče, návštěv ve výuce
  • od roku 2005 se stává Vzdělávacím střediskem činnostního učení (Proškoleno více jak 90 pedagogických pracovníků z Karlovarského kraje.)
  • na jaře roku 2007 byla naše škola vybrána do projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, v rámci projektu jsou pořádány bezplatné kurzy činnostního učení pro učitele 1. a 2. stupně z matematiky po celé republice
  •  více informací o programu Tvořivá škola naleznete na stránkách www.tvorivaskola.cz

Lektorka činnostního učení TŠ Mgr. Eva Herdová

 

Copyright © 2014-2021 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com