Aktivity konané v květnu a červnu

V květnu a červnu proběhli na prvním i druhém stupni v rámci prevence besedy s PČR pod vedením
por. Mgr. Soňou Podlahovou, paní Postlovou z dopravní policie. Besedy a preventivní aktivity byly
zaměřené na nový preventivní projekt Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje „Zabraň
šikaně, nebuď lhostejný. V úvodu proběhla teoretická část a následovaly modelové situace. (4. – 9.
ročníky. Deváté ročníky se také seznámili, za co můžou být potrestáni, které jednání je trestné, co smí
a nesmí, právní vědomí, co by se nemělo zveřejňovat na sociálních sítích, co je soukromí a jak moc je
důležité a v neposlední řadě se seznámili s drogovou problematikou.

Pro 1. – 3. ročníky se policie
věnovala bezpečné cestě do školy, dopravní výchově a prohlídce policejního vozidla. Žáci také
obdrželi ceny. Dále pak žáci 9. ročníků měli besedu s MUDr. K. Bauerovou. Byla zmíněna témata –
ochrana před pohlavně přenosnými chorobami, ochrana reprodukčního zdraví, plánované
rodičovství. Poslední přednáška určená pro vycházející žáky byla s Mgr. J Onderem na téma
sebepoškozování a mezilidské vztahy. Všem přednášejícím moc děkujeme.

V květnu a červnu se také realizovaly připravené moduly z Peer programu pro žáky 1. stupně – pro 3.
– 5. ročníky.Moduly pro jednotlivé ročníky připravovali žáci z druhého stupně v rámci kroužku Peer
aktivistů. Scházeli se pravidelně každou středu. Moduly byly zaměřené na aktivity: Čeho bych se měl
vyvarovat, jak zůstat v bezpečí, co mám dělat, když se ztratím, mluvili také o bezpečných místech,
věcech, co a kdo mi pomáhá, způsoby odmítání a mnoho dalších aktivit zaměřených preventivního
působení na žáky mladšího školního věku. Koordinátorkou Peer program je školní metodik prevence
Mgr. R. Jarošová.

Peeři zaslouží velkou pochvalu za ochotu, vstřícnost, přípravu a prezentaci
těchto modulů. Z každého modulu jsou vždy výstupy (například trička, erby, koláče).
V rámci volnočasových aktivit navštěvují žáci 1. a 2. kroužek Pohybové aktivity, kde mají
sportovní a pohybovou přípravu pro jednotlivé druhy sportů.

Skip to content